Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.xuixocastello.com, propietat de GSS 2016 overseas, SL, amb NIF B55279673, amb domicili a camí Creu d’en Trull, 110. Pol. Ind. La Farga. 17820 - Banyoles (Girona); Correu electrònic online@xuixocastello.com.; des d'ara ''L’EMPRESA'' El Xuixo de Can Castelló.

En aquest document ens referirem a ''L'USUARI'', que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i ‘'L'EMPRESA''. L’USUARI és el present consumidor final sense activitat econòmica (particular). 

Els productes s'adquireixen directament a L'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre L'USUARI i L'EMPRESA.

L'USUARI ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra.  Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella ''He llegit i accepto les Condicions Generals'' que apareixerà durant el procés de compra.  En fer-ho L'USUARI confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per L'EMPRESA durant un any, i L'USUARI durant aquest període podrà obtenir-ne una còpia.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'USUARI s'obliga a tots els efectes a utilitzar el web i, si s'escau, a adquirir els productes oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L’USUARI seleccionarà al web el producte que desitgi adquirir així com el seu sabor i la quantitat. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió dels impostos aplicables.

L'USUARI haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l'apartat ''Continuar'' per procedir a la compra dels productes i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals.  En la següent pàgina es mostrarà a L'USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicables i les despeses d'enviament, podent L'USUARI realitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l'apartat ''Pagar''.  Un cop accedeixi a l'apartat ''Pagar'' L'USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament i acceptar la realització del pagament.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de L'USUARI un e-mail justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda.  El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per L'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

L'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, L'USUARI ha de notificar a L'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com tingui coneixement.

DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb allò que disposa l’article 103.d del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no es pot exercir el dret de desistiment per tractar-se d’un producte alimentari que es pot deteriorar i que la seva devolució no és apta per raons de salut i/o higiene.

DEVOLUCIONS

  • Per danys produïts en el transport o error en l'enviament:
    Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, L'USUARI ho ha de comunicar a l'EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d'aquestes condicions generals, en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.
  • Per productes defectuosos:
    En cas que un cop obert el paquet L'USUARI comprovi que un producte és defectuós, haurà de notificar-ho a L'EMPRESA a la seva adreça de correu electrònic, el mateix dia de rebuda, tot adjuntant fotografies que demostrin els desperfectes, i procedir a la seva devolució en el termini d’un dia natural des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, L'EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de L'EMPRESA del producte motiu de la devolució.

Tot això sens perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

GARANTIA

L'EMPRESA respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin dins el termini de caducitat o consum preferent del producte, el qual vindrà fixat en la caixa/paquet que l’USUARI rebrà amb la compra del producte realitzada.

L'USUARI ha d'informar a L'EMPRESA de la manca de conformitat en el termini de 24 hores des que va tenir coneixement d'ella, a través del correu electrònic online@xuixocastello.com, per tal de poder subministrar el nou producte. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l'ús inadequat.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació L'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic online@xuixocastello.com. 

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicat a l'altre.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que L'USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia de conformitat amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-81182

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l'usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.